Ở đâu có Chúa thì ở đó có Đức Mẹ Maria.
Trong lịch sử đạo công giáo, cũng như trong truyện tích Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc có thói quen hằng ngày đọc 1 kính kính mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi.
Còn có biết bao nhiêu con tàu khác nữa, nhờ phép màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi mà đã được Đức Mẹ cứu giúp khi lâm nguy như vậy.

Lời Chúa: 2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15
Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chức năng nhận thức, trong bài này chúng ta tìm hiểu chức năng khuyến thiện và thực hiện quyết định của lương tâm.
Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý.
Hằng ngày, chúng ta có rất nhiều lựa chọn và đưa ra những quyết định, chọn lấy điều này và từ bỏ điều kia. Vậy làm thế nào để có được một chọn lựa nền tảng tích cực?
Hiện nay, hạn từ "lương tâm" được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. Nhưng, tất cả đều có chung một yếu tố: ám chỉ một thực tại liên hệ mật thiết với đời sống cá nhân của con người.
  »    »|