Đấng Bảo Trợ … (08.05.2018 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh) (5/7/2018 2:59:27 AM)
Được đăng bởi GĐTT
Các môn đệ Chúa đau buồn xao xuyến vì sắp chia tay Thầy Giê-su về với Chúa Cha; nhưng Chúa Giê-su cho môn đệ biết các ông sẽ được lợi ích nhiều hơn, khi Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần – đến và ở với các ông.

 

Đấng Bảo Trợ … (08.05.2018 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh)

 

Tin Mừng: Ga 16,5-11

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

Các môn đệ Chúa đau buồn xao xuyến vì sắp chia tay Thầy Giê-su về với Chúa Cha; nhưng Chúa Giê-su cho môn đệ biết các ông sẽ được lợi ích nhiều hơn, khi Đấng Bảo Trợ – Chúa Thánh Thần – đến và ở với các ông.

Sự phục sinh của Chúa Giê-su đã phát sinh đời sống mới cho nhân loại. Nhưng để nguồn sống mới đó thấm nhập được nơi các tâm hồn, thì Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến và ở cùng các môn đệ luôn mãi.

Thật vậy, Thánh Thần Chúa đến sẽ giúp cho các môn đệ hiểu rõ những gì Chúa Giê-su đã nói với các ông lúc Ngài thi hành sứ vụ của mình lúc còn tại thế, đồng thời Thánh Thần Chúa cũng ban cho các ông sức mạnh để làm chứng Chúa Giê-su phục sinh cho mọi người được tường. Chính Thánh Thần sẽ ban muôn ơn huệ dồi dào làm cho giáo hội phát triển, phát sinh sức sống dồi dào, và luôn hiệp nhất nên một để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-su ở trần gian. Như vậy, Thánh Thần Chúa là Đấng Bảo Trợ sẽ đến để hoàn tất công trình Cứu Chuộc Nhân Loại của Chúa Giê-su; Thánh Thần Chúa là Đấng làm chứng cho Sự Thật và dạy giáo hội dám sống cho Sự Thật…

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thêm sức cho con để con sống xứng đáng là con Chúa – Con của Sự Thật, và xứng đáng là chứng nhân của Sự Thật. Amen.

CÁT BIỂN